Pravidlá súťaže „Adventný kalendár“

1) Súťaže sa môže zúčastniť interný zamestnanec a externý spolupracovník TV Markíza. s.r.o. a CME.

2) Súťaž prebieha v termíne od 01.12.2022 do 24.12. 2022, prostredníctvom intranetu Markízanet.

3) Súťaž prebieha formou súťažných otázok. Každý deň bude otvorené jedno súťažné „okienko“ so súťažnou otázkou, spolu so zverejnenou výhrou pre daný deň. Správnu odpoveď na otázku je potrebné vybrať z troch možností a odoslať prostredníctvom súťažného formuláru. Odpoveď pre prislúchajúci deň je nutné zaslať do polnoci daného súťažného dňa. Výherca je vyžrebovaný automaticky systémom len zo správnych odpovedí. Systém odošle výhercovi informačný email o získaní výhry na jeho emailovú adresu v deň nasledujúci po dni, kedy bola zaslaná odpoveď na otázku.

4) Výnimkou je deň – 24.12.2022., kedy už nebude zverejnená žiadna súťažná otázka, ale systém vyžrebuje jedného výhercu zo všetkých správnych odpovedí zaslaných v termíne od 01.12.2022 do 23.12.2022.

5) Ceny si výhercovia môžu prevziať v Podateľni TV Markíza, po predložení potvrdzujúceho emailu o výhre.

6) Výhry je možné si vyzdvihnúť do 31.januára 2023. V prípade, že výhra nebude vyzdvihnutá do 31. januára 2023, prepadá v prospech MARKIZA-SLOVAKIA, spol. s .r.o.., ktorá je oprávnená s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.